יום שבת, 14 באפריל 2012

לכל מי שיצטרך - הסכם סטנדרתי ויתור על זכויות יוצרים


ויתור על זכויות יוצרים
  

אני מאשר/ת בזאת שאני בעל זכויות היוצרים ביצירה / בציור המצורפים בזאת.

  
הריני להצהיר בזאת שאני מוותר/ת על זכויות היוצרים ביצירה / בציור הנ"ל . אני מאשר/ת לשם ושם משפחה לעשות שימוש מלא ביצירה / בציור אלו, לרבות לצורך שימוש בקמפיינים, בפרסומות, במודעות, ביחסי ציבור ועוד ואני מוותר/ת בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה מציון סימן טוב בקשר לשימוש שכזה.


 שם בעל הזכויות:
ת.ז.

הכתובת הפרטית:

מס' הטלפון בבית:
נייד:
ולראיה באתי על החתום,

  


תאריך

חתימת בעל הזכויות